Regulamin

Plebiscytu „Produkt Roku 2023 IT Professional”

REGULAMIN Plebiscytu „Produkt Roku 2023 IT Professional”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Plebiscyt „Produkt Roku 2023 IT Professional” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest: PRESSCOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000173413, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł; NIP 897-168-80-84, REGON 932945064 – wydawca „IT Professional”.
Organizator powołuje jury Plebiscytu (dalej: Jury), w skład którego wchodzą dziennikarze wskazani przez redaktora naczelnego „IT Professional”.
Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję inspektora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Zgłaszając udział w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

§ 2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

Udział w Plebiscycie jako zgłaszający mogą wziąć osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Udział w Plebiscycie jako głosujący mogą wziąć czytelnicy i redakcja „IT Professional”.
Uczestnictwo w Plebiscycie ma charakter bezpłatny.

§ 3. KATEGORIE

Plebiscyt wyłoni Produkty Roku IT Professional w kategoriach:
1. Oprogramowanie i rozwiązania chmurowe – monitoring i zarządzanie
2. Oprogramowanie i rozwiązania chmurowe – narzędzia
3. Oprogramowanie i rozwiązania chmurowe – wirtualizacja
4. Oprogramowanie i rozwiązania chmurowe – bezpieczeństwo
5. Oprogramowanie i rozwiązania chmurowe – antywirusy
6. Oprogramowanie i rozwiązania chmurowe – backup
7. Sprzęt – sieć LAN
8. Sprzęt – sieć WLAN
9. Sprzęt – wyposażenie serwerowni
10. Sprzęt – UTM i firewall
11. Sprzęt – pamięć masowa
12. Sprzęt – serwer
13. Sprzęt – laptop/desktop
14. Sprzęt – smartfon/tablet
15. Sprzęt – wizualizacja i prezentacja danych
16. Sprzęt – drukarka biurowa/urządzenie wielofunkcyjne

§ 4. ETAPY PLEBISCYTU

Poszczególne etapy Plebiscytu mają następujący przebieg:

ETAP I – nominacje (3 lipca–8 września 2023 r.)
I etap polega na zgłaszaniu (nominowaniu) sprzętu, oprogramowania oraz rozwiązań chmurowych za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://produktroku.it-professional.pl/
Każdy może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii.

ETAP II – głosowanie finałowe (9–22 października 2023 r.)
Do etapu II, w którym mogą brać udział tylko czytelnicy i redakcja „IT Professional”, zakwalifikowane zostaną najciekawsze i najczęściej zgłaszane podczas ETAPU I produkty.
W każdej kategorii zostaną nagrodzone produkty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w trakcie głosowania.

ETAP III – ogłoszenie zwycięzców
W Plebiscycie zostaną przyznane po dwa tytuły – „Produkt Roku 2023 IT Professional. Wybór Czytelników” oraz „Produkt Roku 2023 IT Professional. Wybór Redakcji”) – w 16 kategoriach, wymienionych w § 3.
Nagrody czytelników przyznawane są produktom, które uzyskają największe uznanie wśród prenumeratorów miesięcznika.
Nagrody redakcji przyznawane są produktom, które w opinii redaktorów są najlepsze pod kątem specyfikacji, przewagi konkurencyjnej i wartości dla klienta.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Produktu Roku 2023 w grudniu 2023 r. Wyniki plebiscytu zostaną również opublikowane w grudniowym numerze „IT Professional”.
Producenci i dystrybutorzy będą mogli posługiwać się logotypem nagrody w materiałach promocyjnych i na opakowaniach nagrodzonego produktu z zachowaniem następujących zasad:

  • logo należy umieszczać w taki sposób, aby widoczne było oznaczenie roku przyznania Tytułu;
  • logo stanowi integralną całość i nie może podlegać jakimkolwiek modyfikacjom.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na wszelkie pytania dotyczące Plebiscytu odpowiada Organizator pod numerem telefonu 71 797 48 16 i adresem e-mail: produktroku@it-professional.pl.
Wszelkie wątpliwości merytoryczne są rozstrzygane przez Jury, którego decyzje są ostateczne.
Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator z zachowaniem właściwych przepisów prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe i decyzje państwowe, które mogą mieć wpływ na proces postępowania konkursowego.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne i poprawność działania oprogramowania, które uniemożliwią udział w Plebiscycie.